แบบฝึกหัดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ชุด 2

เอามาจากเว็บบอร์ดสาขานิติศาสตร์  มสธ.

ซึ่งอ.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล ได้ตั้งกระทู้โพสไว้

เพื่อให้นศ. ได้ลองทำแบบฝึกหัด  เตรียมตัวสอบปลายภาค  สอบซ่อมหรือสอบภาคพิเศษ

 

อาจารย์ ขอนำการบ้านมาให้นักศึกษาฝึกทำอีกจำนวนหนึ่งเพื่อฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์ กฎหมายระหว่างประเทศ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ค่ะ

แบบฝึกหัดกฎหมายระหว่างประเทศ

1. จงอธิบาย ความหมาย และ ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ ความแตกต่างระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศ และ กฎหมายภายใน ตลอดจนสภาพบังคับของกฎหมายทั้งสองระบบ 

2. จงอธิบายความสัมพันธ์ทางกฎหมาย และ ผลผูกพันตามสนธิสัญญา ที่กระทำระหว่างอังกฤษ

กับฝรั่งเศส โดยให้ผลของสนธิสัญญา ครอบคลุมไปถึงดินแดนที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วย (Territorial Coverage of Treaty) ต่อ มาประเทศอาณานิคมของอังกฤษ ได้รับเอกราชเป็นรัฐอิสระแล้ว จงพิจารณาว่าผลของสนธิสัญญาดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับระหว่างฝรั่งเศสกับ รัฐอิสระ ที่ได้รับเอกราชดังกล่าวแล้ว หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และ เหตุผลในการวิเคราะห์ประกอบการอธิบาย (20 คะแนน)

 

3. ก. จงวิเคราะห์อำนาจทางกฎหมายของอังกฤษเหนือเกาะฮ่องกง ในช่วงระยะเวลา การเช่าเกาะฮ่องกง จากประเทศจีน ในปี ค.ศ. 1898 เป็นเวลา 99 ปี ทั้งนี้จงอธิบายตามหลักการ และ ข้อยกเว้นของทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเด็ดขาดเหนือดินแดน (10 คะแนน)

ข. จง วิเคราะห์สถานะทางกฎหมายของไต้หวัน ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และ ไต้หวัน ในยุคปัจจุบัน และวิเคราะห์สถานะของไต้หวันใน องค์การ การค้าโลก โดยอธิบายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ (10 คะแนน)

 

4. จง อธิบายความแตกต่างของผลทางกฎหมายระหว่างประเทศ ในกรณีที่ตัวแทนของรัฐแสดงเจตนาเข้าผูกพันตามสนธิสัญญาที่กระทำขึ้น เพราะถูกรัฐอื่นข่มขู่ กับ กรณีที่รัฐถูกข่มขู่ให้เข้าผูกพันตามสนธิสัญญาที่กระทำขึ้น ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และ หากภาวะของการถูกข่มขู่หมดสิ้นไปแล้ว และ ตัวแทนของรัฐ หรือ รัฐ กลับแสดงเจตนาเข้าผูกพันตามสนธิสัญญาที่กระทำขึ้นนั้นอีก สนธิสัญญาดังกล่าวจะผูกพันรัฐ หรือไม่ เพราะเหตุใด จงวิเคราะห์และ อธิบาย กรณีดังกล่าวข้างต้นพร้อมทั้งยกหลักกฎหมายตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 ประกอบการอธิบาย

 

5. จงอธิบายผลทางกฎหมายระหว่างประเทศของการที่ประเทศ SUN SHINE เข้าโจมตีประเทศ SUN SET โดยอ้างว่าประเทศ SUN SET มี การสะสมอาวุธสงครามที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพของโลก เช่น อาวุธชีวภาพ สารเคมี อาวุธนิวเคลียร์ โดยการขอมติจากสหประชาชาติ พร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบการอธิบาย และวิเคราะห์ด้วย

 

6. จงอธิบายความหมายของคำว่า “COMMON HERITAE OF MANKIND” หรือ ทรัพย์มรดกร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และอธิบายสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการกำหนดให้มีบริเวณดังกล่าวตามกฎหมายทะเล พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่า จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกำหนดบริเวณทรัพย์มรดกร่วมกันของ มวลมนุษยชาติได้อย่างไร

 

7. นาย Ito ชาวญี่ปุ่น ร่วมมือกับนาย Peter ชาวอังกฤษ ปลอมแปลงธนบัตรหลายสกุล ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินปอนด์สเตอริงอังกฤษ และสกุลเงินฟรังซ์ฝรั่งเศส โดยลงมือกระทำความผิดในประเทศไทย และ นำเงินปลอมดังกล่าวออกใช้ในประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศอังกฤษ ต่อมารัฐบาลประเทศสิงคโปร์จับตัวบุคคลทั้งสองได้ จงพิจารณาว่าประเทศใดมีเขตอำนาจศาลในการดำเนินคดีกับนาย ITO และ นาย PETER

 

8. จง อธิบายถึงความเป็นมา การก่อตั้ง สถานภาพ และ เขตอำนาจศาลของศาลอาญาระหว่างประเทศ และอธิบายถึงปัญหาในทางปฏิบัติของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกของ ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ

 

9. นาย Jean Paul ชาวฝรั่งเศส ซึ่งยืนอยู่ที่ชายแดนฝั่งประเทศฝรั่งเศส ได้ซุ่มดักยิง นาย Roberto ชาวอิตาลีซึ่งมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยนาย Roberto ถูกยิงที่ชายแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นผลให้นาย Roberto เสียชีวิตทันทีในฝั่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์ขณะที่ถูกยิงนั้นเอง ต่อมาตำรวจของประเทศสวิสเซอร์แลนด์จับกุมตัว นาย Jean Paul ได้ ที่ชายแดนระหว่างประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมนี ขณะกำลังหลบหนีข้ามไปประเทศเยอรมนี ดังนี้รัฐบาลประเทศใดมีอำนาจดำเนินคดีและจับกุมนาย Jean Paul ได้ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ โดยอาศัยหลักมูลฐานใดตามกฎหมายระหว่างประเทศ

 

10. จงอธิบายความแตกต่างและผลทางกฎหมายต่อสนธิสัญญาที่กระทำขึ้นระหว่างรัฐภาคีในกรณีที่มีพฤติการณ์ตามหลักกฎหมาย REBUS SIC STANTIBUS และ FORCE MAJEURE ตามหลัก SUPERVENING IMPOSSIBILITRY OF PERFORMANCE

 

11. จงอธิบายความหมาย และ ลักษณะของการครอบครองดินแดน ตามหลักที่เรียกว่า “Uti possidetis” กับหลักการครอบครองดินแดนที่เรียกว่า “Usucapio” ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

 

12. “การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ เป็นการโจมตีของจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อฝ่ายกองทัพอเมริกา โดยการโจมตีเกิดขึ้นที่ อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์มลรัฐฮาวาย ในสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมพ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ในการโจมตีนี้สร้างความเสียหายแก่ฝ่ายกองทัพสหรัฐอเมริกามาก โดยเรือสงครามสูญเสีย 12 ลำ เครื่องบิน 188 ลำ ทหารอเมริกันเสียชีวิต 2,403 คน และ ประชาชน 68 คน” การกระทำดังกล่าว ถือว่าผิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องใด หรือ ไม่ เพราะเหตุใด และ จงอธิบายหลักเกณฑ์แห่งกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว เกี่ยวกับกฎหมายการจำกัดสิทธิในการใช้กำลังทางทหาร (Jus ad Bellum) และ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร (Jus in Bello)

 

13. นายซานโตส ชาวฟิลิปปินส์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นเลขาธิการ อาเซียน และได้เดินทางไปประจำอยู่ ณ.กรุง จาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอาเซียน นายซานโตส ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในเขต มินดาเนา เพื่อนำเสนอในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ อนุภูมิภาค ในเอเซียตะวันออกฉียงใต้ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ อาเซียน ในขณะที่เดินทางไปปฏิบัติงานดังกล่าว ได้มีการประทะกันระหว่าง ผู้ก่อการร้ายกับ เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซีย ในเรื่องการแบ่งแยกดินแดน ออกจากอินโดนีเซีย และ นายซานโตส ถูกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุ เสียชีวิต ต่อมาอาเซียนได้ทำหน้าที่เรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซีย รับผิดชอบ ต่อครอบครัวนายซานโตส ในฐานะที่นายซานโตสทำงานให้แก่อาเซียน โดยฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รัฐบาลอินโดนีเซียโต้แย้งว่า อาเซียนไม่ใช่รัฐที่นายซานโตสมีสัญชาติสังกัดอยู่ จึงไม่สามารถใช้อำนาจคุ้มครองคนชาติทางการทูตได้ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ประการที่สอง รัฐบาลอินโดนีเซีย มีความจำเป็นต้องปราบปรามการจราจล การเกิดความเสียหายแก่นายซานโตสเป็นเหตุสุดวิสัย และไม่ปรากฎหลักฐานว่านายซานโตสเสียชีวิตเพราะกระสุนที่ยิงมาจากฝ่ายใด นักศึกษาจงวินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของรัฐบาลอินโดนีเซียชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบายพร้อมทั้งยกหลักกฎหมายประกอบการวินิจฉัย

 

ข้อ 14. เรือ  NORTH  STAR  ของรัฐ A ได้เข้าไปลักลอบขายน้ำมันเถื่อนห่างจากฝั่งของประเทศ B ประมาณ 10 ไมล์และถูกตรวจพบโดยเรือยามฝั่งของประเทศ B ชื่อเรือ POLICE และได้สั่งให้เรือ NORTH  STAR หยุดเพื่อการตรวจค้น แต่เรือ NORTH  STAR  ไม่ยอมหยุด และหนีออกไปนอกทะเลอาณาเขตรัฐ B เรือ POLICE จึงยิงขู่ให้หยุด แต่ไม่เป็นผลจึงได้แล่นติดตามทันทีอย่างกระชั้นชิด แต่ไม่สามารถหยุดเรือ NORTH  STAR ได้ จึงเรียกเรือ TANKER จากฐานปฏิบัติการออกช่วยตามล่า และติดตามทันเรือ NORTH  STAR และสั่งให้หยุดมิฉะนั้นจะถูกยิงจมแต่ไม่เป็นผล เรือ NORTH  STAR จึงถูกเรือ TANKER ยิงจมลงทำให้เรือ และสินค้าเสียหาย   ลูกเรือเสียชีวิต จงวินิจฉัยว่าการกระทำครั้งนี้ของเรือรัฐ B ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร จงวินิจฉัยพร้อมทั้งยกหลักกฎหมายระหว่างประเทศประกอบการวินิจฉัย

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับ kumpiji
ชอบไปเที่ยว มีความสุขกับการกิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: